ชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Hepatitis B Surface Antigen Test (HBsAg)

Catalog no. IHBSV-01

Information

ชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ของบริษัทแอฟฟิโนม เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟีสำหรับการตรวจหา HBsAg ในซีรัมหรือพลาสมาของมนุษย์  ชุดตรวจนี้จะแสดงผลบวกเมื่อตรวจพบแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 1 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรขึ้นไป  ชุดตรวจนี้สามารถให้ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทั้งนี้การยืนยันผลการวินิจฉัยโรคควรพิจารณาร่วมกับการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและแม่นยำ

Specification

Sensitivity 99.37% (159/160)
Specificity 99.44% (179/180)
PPV 99.37%
NPV 99.44%
Specimen Serum / Plasma
Sample vol. 120 µl
Assay time 20 min
Storage temp. 2 – 30 °C
Shelf life 2 years

Ordering information

FYI