ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Hepatitis B Virus Surface Antibody Test (HBsAb)

Catalog no. IHBSV-02

Information

ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb) ของแอฟฟิโนม เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี เพื่อตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะในตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมาที่มีปริมาณแอนติบอดีจำเพาะชนิดนี้เกินกว่า 20 มิลลิอินเตอร์เนชันแนลยูนิตต่อมิลลิลิตร  ชุดตรวจนี้สามารถให้ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทั้งนี้การยืนยันผลการวินิจฉัยโรคควรพิจารณาร่วมกับการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและแม่นยำ

Specification

Sensitivity 99.99% (160/160)
Specificity 99.37% (159/160)
PPV 99.37%
NPV 100%
Specimen Serum / Plasma
Sample vol. 120 µl
Assay time 20 min
Storage temp. 2 – 30 °C
Shelf life 2 years

Ordering information

FYI